Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów, usług i stron
internetowych oferowanych przez ZIRO PELLET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Grzybowskiej 80/82/700, 00-844 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000595886, posiadającą nr NIP 5272756298, numer
Regon: 363495204.

 

§ 1
Informacje wstępne

W trosce o prawo do prywatności Użytkowników, którzy powierzyli Ziro Pellet sp. z o.o. w
Warszawie (dalej „Ziro Pellet”) swoje dane osobowe, w tym osób korzystających z usług i
produktów oferowanych przez sklep internetowy ZIRO PELLET, pragniemy podkreślić, że
pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz
w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.
W celu zapewnienia transparentności realizowanych przez Ziro Pellet procesów
przetwarzania danych, przedstawiamy obowiązujące w ramach oferowanych przez nas
produktów, usług i stron internetowych zasady ochrony danych osobowych Użytkowników,
sformułowane w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
„RODO”).

 

§2
Administrator danych osobowych

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO, wskazujemy, iż administratorem
danych osobowych jest spółka Ziro Pellet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul.
Grzybowska 80/82/700, 00-844 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000595886, NIP 5272756298, REGON: 363495204.
Z administratorem można się kontaktować:
– pisemnie, na adres: Ziro Pellet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska
80/82/700, 00-844 Warszawa,
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@ziropellet.com
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Anny Tomczyk, z
którym można skontaktować się:
– pisemnie, na adres: Ziro Pellet sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
adres: ul. Partyzantów 3/3 70-222 Szczecin ,
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: a.tomczyk@ziropellet.com

 

§3
Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Użytkowników produktów, usług i witryn internetowych
Ziro Pellet jest dobrowolne, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów
szczególnych (podatkowych, o kredycie konsumenckim, prawa bankowego, o
przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy). Konsekwencją niepodania niezbędnych
danych osobowych może być w szczególności odmowa świadczenia usług na rzecz
Użytkowników.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych jest
dobrowolna zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto Ziro Pellet przetwarza
dane osobowe Użytkowników bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody w oparciu o
uzasadniony interes.

 

§4
Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania

1. Ziro Pellet może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych użytkowników,
niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną:
a) dane osobowe podawane przez Użytkownika – imię, nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu, nr PESEL, KRS, NIP, REGON, nazwa firmy, adres,
kraj, miejscowość, data urodzenia, wiek, płeć;
b) dane zbierane w związku z korzystaniem z usług – lokalizacja (ustawiona w
przeglądarce), imię i nazwisko, firma, inne dane identyfikacyjne,
c) dane związane z korzystaniem z witryn internetowych Ziro Pellet, a także
zachowania i zainteresowania Użytkowników, dane o profilu zainteresowań
Użytkowników, język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system
operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą pochodzić z następujących źródeł:
a) z wypełnionego przez Użytkownika formularza na stronie internetowej
www.zirobiomasa.com,
b) z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów
komunikacji wykorzystywanych przez Administratora w celu realizacji
świadczonych usług,
3. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na potrzeby statystyczne: Hotjar Ltd (polityka prywatności:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy).
4. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być podmioty współpracujące z
Administratorem, w szczególności przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, a także
inne podmioty będące kontrahentami Administratora– w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne dla świadczenia na rzecz Użytkowników usług, a także w zakresie, w jakim
jest to uzasadnione interesem odbiorcy tych danych.
5. Ziro Pellet przetwarza dane osobowe Użytkowników o odwiedzanych witrynach,
aplikacjach i interesujących Użytkowników treściach, w tym reklamowych,
wyszukiwania, kliknięcia, sposób korzystania z usług Ziro Pellet w celu optymalizacji i
dopasowania reklam w świadczonych usługach i produktach, w tym na stronie
internetowej Sklepu on-line www.zirobiomasa.com, wyboru spersonalizowanych
reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu
spersonalizowanych treści, wyboru spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności
reklam, pomiaru wydajności treści, opracowywania i ulepszania produktów
zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowania, obsługi
technicznej wyświetlania reklam lub treści.
6. W oparciu o dane osobowe Użytkownika Ziro Pellet może podejmować
zautomatyzowane decyzje, w tym profilować dane osobowe Użytkowników – w celu
dostosowania ofert do indywidualnych preferencji w celu spełnienia usługi, a także
dopasowania treści strony internetowej, w tym reklam, do zainteresowań czy
poszukiwanych usług i ofert – w szczególności na podstawie danych demograficznych,
geograficznych, behawioralnych.
7. Na podstawie indywidualnych preferencji Ziro Pellet może kierować do Użytkownika
dopasowane informacje, w tym informacje handlowe. W szczególności dopasowanie
może opierać się na ustalonych preferencjach Użytkownika, co w konsekwencji może
doprowadzić do przedstawienia możliwie najlepszej oferty. Ziro Pellet może również
wykorzystywać dane Użytkownika w celu nawiązania kontaktu telefonicznego i
mailowego poprzez używanie urządzeń końcowych oraz inną drogą elektroniczną.

 

§5
Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik produktów i usług Ziro Pellet ma prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dodatkowo jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody:
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora:
f) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w
celu marketingu bezpośredniego,
g) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.
Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie
istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec
interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z
wyznaczonym przez Ziro Pellet Inspektorem Ochrony Danych.

 

§6
Bezpieczeństwo informacji

1. Ziro Pellet stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed
nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
W tym zakresie Ziro Pellet stosuje wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury
przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie
algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed
nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są przetwarzane
przez Ziro Pellet dane osobowe użytkowników.
2. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy, kontrahenci i
przedstawiciele Ziro Pellet, dla których jest on niezbędny w celu przetwarzania danych
w naszym imieniu. Osoby te są związane do zachowania poufności tych danych i w
sytuacji niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym (włącznie
z wypowiedzeniem umowy) oraz odpowiedzialności karnej.

 

§7
Prawa autorskie

Materiały dostępne na stronie internetowej Ziro Pellet: www.zirobiomasa.com oraz innych
stronach Ziro Pellet i spółek powiązanych, w szczególności wszelkie materiały pisemne,
zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, znaki towarowe, handlowe i firmowe korzystają na
ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej. Zakazane jest ich kopiowanie,
publikacja, zapisywanie na dyskach twardych lub urządzeniach przenośnych, wysyłanie,
emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, bez uzyskania
uprzedniej zgody Ziro Pellet sp. z o.o. w Warszawie.

 

§8
Postanowienia końcowe

Ziro Pellet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce
Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane do polityki prywatności zmiany nie wpływają na
podstawową zasadę: Ziro Pellet Sp. z o.o. nie udostępnia odpłatnie ani nieodpłatnie osobom
trzecim innym niż wskazane w § 4 danych personalnych czy adresowych Klientów /
Użytkowników produktów, usług i stron internetowych firmy Ziro Pellet.